Algemene Voorwaarden PLUS vakmedia B.V.

De besloten vennootschap PLUS vakmedia B.V. (hierna: PLUS vakmedia) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84665610 en is gevestigd aan Nieuwstraat 93 (7411LK) te Deventer.

 

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door PLUS vakmedia B.V..
 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Diensten: PLUS vakmedia verzorgt de verkoop van advertentieruimte in een medium, zoals in een magazine of op webpagina(‘s) in de vorm van banners.
 5. Adverteerder: het Bedrijf dat PLUS vakmedia heeft aangesteld, projecten aan PLUS vakmedia heeft verleend voor Diensten die door PLUS vakmedia worden uitgevoerd, of waaraan PLUS vakmedia een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 6. Advertentie: iedere uiting van commerciële- of informatieve aard die op aanvraag van Adverteerder in een medium wordt geplaatst, waaronder ingezonden mededelingen, sponsoring en andere vormen van media aandacht.
 7. Materiaal: het materiaal dat door Adverteerder wordt aangeleverd ten behoeve van het produceren en/of plaatsen van een Advertentie.
 8. Overeenkomst: elke Overeenkomst en alle andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en PLUS vakmedia, alsmede voorstellen van PLUS vakmedia voor Diensten die door PLUS vakmedia aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door PLUS vakmedia waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 9. PLUS vakmedia: de dienstverlener die Diensten aanbiedt aan Opdrachtgever.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van PLUS vakmedia, elke Overeenkomst tussen PLUS vakmedia en Opdrachtgever en op elke dienst die door PLUS vakmedia wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal PLUS vakmedia aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is mogelijk in uitzonderlijke situaties voor zover dit expliciet en schriftelijk met PLUS vakmedia is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval PLUS vakmedia niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

 

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door PLUS vakmedia gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. PLUS vakmedia is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders overeengekomen. Niettemin heeft PLUS vakmedia het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor PLUS vakmedia gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden in het aanbod van PLUS vakmedia zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van PLUS vakmedia heeft aanvaard door de Advertentie aan te leveren.
 2. PLUS vakmedia heeft het recht om de bevestigde Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
 3. PLUS vakmedia is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 5. Elke Overeenkomst die met PLUS vakmedia wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan PLUS vakmedia wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met PLUS vakmedia is verbonden.
 6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 8. PLUS vakmedia is te allen tijde gerechtigd om verleende advertentieruimtes te annuleren zonder opgave van redenen. Opdrachtgever is gerechtigd om tot zeven dagen voor de plaatsing van de advertentie kosteloos te annuleren. Indien Opdrachtgever binnen zeven dagen de opdracht annuleert, is PLUS vakmedia gerechtigd om 50% van de betreffende advertentie(order) aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 9. Indien en voor zover PLUS vakmedia ten behoeve van Opdrachtgever advertentieruimte in een medium voor Opdrachtgever heeft gereserveerd, en Opdrachtgever de reservering niet heeft ingeroepen voor de vervaldatum, vervalt de reservering van Opdrachtgever van rechtswege na de vervaldatum. Indien er geen vervaldatum is overeengekomen, vervalt de reservering in elk geval op de vijftiende dag vóór de desbetreffende aanleverdatum van het Materiaal.
 10. Indien Opdrachtgever en een derde dezelfde advertentieruimte of wensen te kopen, nadat Opdrachtgever de betreffende ruimte reeds heeft gereserveerd, kan PLUS vakmedia van Opdrachtgever verlangen dat Opdrachtgever binnen 2 werkdagen aangeeft of Opdrachtgever de gereserveerde advertentie en/of omzet naar een Overeenkomst. Indien Opdrachtgever niet binnen de opgegeven termijn reageert, of hiervan geen gebruik maakt, is PLUS vakmedia gerechtigd om de betreffende advertentieruimte en/of aan derden te verkopen.

 

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan.
 2. Zowel Opdrachtgever als PLUS vakmedia kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover PLUS vakmedia ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen, is tussentijdse opzegging uitgesloten. Partijen kunnen de Overeenkomst slechts per e-mail beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, indien dit uitdrukkelijk is vastgelegd.
 5. In geval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van PLUS vakmedia tegen het overeengekomen tarief.
 6. Zowel Opdrachtgever als PLUS vakmedia kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is PLUS vakmedia nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
 7. Indien partijen overeengekomen zijn dat meerdere advertenties en/of s worden afgenomen binnen de duur van de Overeenkomst, is PLUS vakmedia gerechtigd om bij afloop van de duur van de Overeenkomst de niet afgenomen advertentieruimte en/of s aan Opdrachtgever in rekening te brengen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening

 1. PLUS vakmedia zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. PLUS vakmedia staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan PLUS vakmedia de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst. PLUS vakmedia zal een Advertentie plaatsen op de wijze die is overeengekomen in Overeenkomst, minieme afwijken daargelaten, mits Adverteerder een Advertentie tijdig heeft aangeleverd.
 3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie, Materialen en gegevens zijn de basis waarop de door PLUS vakmedia aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. PLUS vakmedia heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie te omvangrijk, onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is PLUS vakmedia niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor PLUS vakmedia, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. PLUS vakmedia is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt PLUS vakmedia Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
 7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie en Materialen. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is PLUS vakmedia aansprakelijk voor het bijstellen of niet halen van de planning c.q. overeengekomen vervaldatum. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie en Materialen heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door PLUS vakmedia of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft PLUS vakmedia recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 8. Indien PLUS vakmedia in het kader van de Overeenkomst een proefdruk aan Opdrachtgever toezendt, dient Opdrachtgever deze per direct te onderzoeken en goed te keuren of eventuele fouten/gebreken te corrigeren en de proefdruk gecorrigeerd aan PLUS vakmedia te retourneren. Indien Opdrachtgever niet uiterlijk binnen drie dagen (of korter indien aangegeven door PLUS vakmedia) de proefdruk aan PLUS vakmedia goedkeurt, wordt de proefdruk geacht te zijn goedgekeurd door Opdrachtgever. Eventuele fouten en/of gebreken die niet (tijdig) gemeld zijn door Opdrachtgever komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Kosten van het vervaardigen en verzenden van proefdrukken komen voor rekening van Opdrachtgever en worden afzonderlijk door PLUS vakmedia in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 9. PLUS vakmedia zal het ingezonden Materiaal zo goed mogelijk weergeven, maar garandeert nimmer een exacte reproductie van het Materiaal van Opdrachtgever. Eventuele kleur- of drukafwijkingen kunnen voorkomen. PLUS vakmedia is nimmer aansprakelijk voor dergelijke afwijkingen.
 10. PLUS vakmedia is gerechtigd om in geval van een duurovereenkomst, een Advertentie van Opdrachtgever door te schuiven naar een volgende editie.

 

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door PLUS vakmedia verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden, doch uiterlijk voor de opgegeven vervaldatum en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat PLUS vakmedia niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. PLUS vakmedia is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is PLUS vakmedia verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door PLUS vakmedia voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. PLUS vakmedia kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is PLUS vakmedia gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan PLUS vakmedia.
 4. Indien Opdrachtgever niet tijdig en/of niet goed reproduceerbaar of incompleet Materiaal levert, heeft PLUS vakmedia het recht de hierdoor veroorzaakte (extra) kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen. PLUS vakmedia is gerechtigd het Materiaal dat na de overeengekomen datum wordt geleverd, niet in behandeling te nemen en/of te plaatsen. Dit laat het recht van PLUS vakmedia onverlet om de overeengekomen plaatsingskosten en eventueel gemaakte productiekosten en/of extra kosten in rekening te brengen indien het Materiaal alsnog geplaatst kan worden.
 5. De toezending van het Materiaal aan PLUS vakmedia geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 6. Het Materiaal, of de door Opdrachtgever gemaakte advertentie dient te voldoen aan onder meer:
 • de wettelijke reclameregels, en dient volledig conform de Nederlandse Reclame Code te zijn;
 • de eisen van de AFM ingeval van financiële diensten en/of producten;
 • het ondubbelzinnig herkenbaar zijn als commerciële communicatie;
 • de advertentie is voorts niet beledigend, haatdragend, onbehoorlijk, discriminerend, opruiend, seksueel getint of aanstootgevend, of hetgeen in het maatschappelijk verkeer onbetamelijk is;
 • de advertentie is niet misleidend of verwarrend;
 • de advertentie maakt geen inbreuk op rechten van derden, waaronder auteursrechten en merkrechten.
 • de advertentie is niet geplaatst onder een valse identiteit;
 • de advertentie past bij het imago van PLUS vakmedia;
 • de advertentie- of ruimte wordt niet door Opdrachtgever gebruikt voor concurrerende en/of strijdige doeleinden, tenzij PLUS vakmedia voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend;
 • de advertentie ziet op de onderneming van Opdrachtgever en op diensten en/of producten die door Opdrachtgever worden aangeboden.
 1. PLUS vakmedia is nimmer aansprakelijk indien het aangeleverde Materiaal van Opdrachtgever onvolledig en/of onjuist is. PLUS vakmedia is nimmer verantwoordelijk voor de inhoud van het Materiaal.

 

Artikel 8 – Copywriting

 1. Indien overeengekomen, kan PLUS vakmedia ten behoeve van Opdrachtgever teksten schrijven.
 2. Partijen leggen alle bijzonderheden met betrekking tot de inhoud van de te schrijven tekst schriftelijk vast. De tekst wordt enkel en alleen op basis van deze schriftelijk overeengekomen afspraken geschreven. Indien de gemaakte afspraken te summier zijn om te voldoen aan de wensen van Opdrachtgever, dienen partijen in overleg te treden en de afspraken c.q. de Overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.
 3. PLUS vakmedia is te allen tijde gerechtigd goedkeuring van Opdrachtgever te verlangen alvorens een door haar geschreven tekst wordt opgeleverd.
 4. PLUS vakmedia is gerechtigd de door haar geschreven teksten onder zich te houden totdat Opdrachtgever alle openstaande facturen heeft voldaan. PLUS vakmedia is in een dergelijk geval niet aansprakelijk voor eventuele vertraging of schade voortvloeiend uit vertraging
 5. De intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten op de teksten blijven bij PLUS vakmedia, tenzij expliciet anders overeengekomen. Opdrachtgever verkrijgt in beginsel een gebruiksrecht na het moment van oplevering en voor zover alle openstaande facturen zijn voldaan. Voor de overige bepalingen omtrent de intellectuele eigendomsrechten op het door PLUS vakmedia gerealiseerde werk, wordt aangesloten bij artikel 18 van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 9 – Plaatsing advertentie

 1. PLUS vakmedia zal de door Opdrachtgever aangeleverde advertentie op de overeengekomen wijze plaatsen in het overeengekomen medium.
 2. De overeengekomen plaatsingsdatum is een indicatie en betreft nimmer een fatale termijn, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders zijn overeenkomen.
 3. PLUS vakmedia zal bij het plaatsen van de advertentie, zorgvuldigheid betrachten. Ingeval van eventuele fouten/defecten en/of ongeschiktheid van Materialen en/of advertentie, zal PLUS vakmedia Opdrachtgever onmiddellijk per e-mail of telefonisch informeren. Opdrachtgever dient per direct althans zo spoedig mogelijk een nieuwe versie van het Materiaal en/of de advertentie naar PLUS vakmedia te sturen.
 4. PLUS vakmedia heeft te allen tijde het recht om de advertentie niet te plaatsen, indien:
 • de inhoud van de advertentie naar het uitsluitende oordeel van PLUS vakmedia in strijd is met de inhoud van deze algemene voorwaarden en/of toepasselijke wet- en regelgeving;
 • de informatiedrager waarop het Materiaal wordt aangeleverd defect of onbruikbaar is, of het Materiaal zelf niet geschikt is om te plaatsen;
 • bij het plaatsen van de advertentie technische problemen optreden;
 • de advertentie bij eerdere plaatsing tot klachten van lezers en/of bezoekers van de website heeft geleid;
 • de advertentie naar het uitsluitende oordeel van PLUS vakmedia niet past bij de aard en de omvang van andere advertenties in het betreffende medium;
 1. PLUS vakmedia is bevoegd om naar eigen inzicht een reservering voor een advertentie te weigeren of in te trekken indien de plaatsing in strijd is met de belangen van PLUS vakmedia of de belangen van andere adverteerders.
 2. PLUS vakmedia is niet verantwoordelijk voor het al dan niet succesvol zijn van de advertentie van Opdrachtgever, noch voor het daadwerkelijke bereik van de advertentie.

 

Artikel 10 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. PLUS vakmedia is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van PLUS vakmedia, PLUS vakmedia een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

 

Artikel 11 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. PLUS vakmedia voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. Indien Partijen een uurtarief zijn overeengekomen, worden de kosten van de werkzaamheden achteraf berekend aan de hand van de door PLUS vakmedia opgestelde urenregistratie (nacalculatie).
 3. Betaling geschiedt achteraf, tenzij anders overeengekomen.
 4. De prijzen zijn inclusief reis- en onkosten, tenzij anders overeengekomen.
 5. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door PLUS vakmedia ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 6. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 7. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 8. PLUS vakmedia is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 9. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van uiterlijk 14 dagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van PLUS vakmedia.
 10. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 12 – Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van uiterlijk 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal PLUS vakmedia zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien PLUS vakmedia meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 13 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. PLUS vakmedia gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal PLUS vakmedia de betrokkene hierover informeren.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van PLUS vakmedia verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever PLUS vakmedia tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien PLUS vakmedia op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 14 – Opschorting en ontbinding

 1. PLUS vakmedia heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor PLUS vakmedia gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. PLUS vakmedia is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 3. PLUS vakmedia is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om PLUS vakmedia te vergoeden voor elk financieel verlies dat PLUS vakmedia lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

 

Artikel 15 – Overmacht

 1. PLUS vakmedia is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van PLUS vakmedia wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van PLUS vakmedia, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan PLUS vakmedia zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van PLUS vakmedia of door haar ingeschakelde derden en (vii) overige situaties die naar het oordeel van PLUS vakmedia buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. PLUS vakmedia is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 

Artikel 16 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van PLUS vakmedia alleen geacht te bestaan indien PLUS vakmedia dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming vanPLUS vakmedia, is PLUS vakmedia uitsluitend gehouden tot kosteloze herplaatsing van een advertentie en/of, zonder betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever PLUS vakmedia binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en PLUS vakmedia deze tekortkoming vervolgens binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat PLUS vakmedia in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van Diensten door PLUS vakmedia leidt tot aansprakelijkheid van PLUS vakmedia, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens PLUS vakmedia. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 4. PLUS vakmedia sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. PLUS vakmedia is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. Opdrachtgever vrijwaart PLUS vakmedia voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door PLUS vakmedia geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van PLUS vakmedia.
 6. Indien Opdrachtgever Materiaal aanlevert en auteursrechten van derden schendt, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor eventuele schade en de hieruit voortvloeiende kosten.
 7. PLUS vakmedia is niet aansprakelijk voor beschadiging ten gevolge van gebruik of verzending van het door Opdrachtgever aangeleverde Materiaal, behoudens grove schuld of nalatigheid zijdens PLUS vakmedia.
 8. PLUS vakmedia staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens PLUS vakmedia verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 9. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van PLUS vakmedia vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij PLUS vakmedia binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van PLUS vakmedia.

 

Artikel 17 – Geheimhouding

 1. PLUS vakmedia en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan PLUS vakmedia bekend gemaakt is en/of op andere wijze door PLUS vakmedia is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op de door PLUS vakmedia opgestelde stukken zoals adviezen, ontwerpen, voorstellen en meer ten aanzien van de Overeenkomst. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht PLUS vakmedia steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
 3. Indien PLUS vakmedia op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en PLUS vakmedia zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is PLUS vakmedia niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door PLUS vakmedia aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van PLUS vakmedia vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal PLUS vakmedia vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van PLUS vakmedia is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen PLUS vakmedia en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.
 6. Elke inbreuk van op de geheimhoudingsverplichting, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van € 100,- euro (zegge: honderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt, tot een maximum van €5.000,-.

 

Artikel 18 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van PLUS vakmedia waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij PLUS vakmedia en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Alle IE-rechten en auteursrechten van Opdrachtgever berusten bij Opdrachtgever en worden niet overgedragen aan PLUS vakmedia. PLUS vakmedia verkrijgt ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst een onherroepelijk gebruiksrecht van al hetgeen dat Opdrachtgever aanlevert.
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van PLUS vakmedia worden overgedragen aan Opdrachtgever, is PLUS vakmedia gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van PLUS vakmedia rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van PLUS vakmedia. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door PLUS vakmedia opgeleverde zaken, dient PLUS vakmedia expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van PLUS vakmedia rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.
 6. Elke inbreuk van Opdrachtgever op de IE-rechten (en auteursrechten) van «CompanyShortName», wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van € 100,- euro (zegge: honderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt, tot een maximum van €5.000,-.

 

Artikel 19 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan PLUS vakmedia verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan PLUS vakmedia zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Opdrachtgever vrijwaart PLUS vakmedia van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart PLUS vakmedia voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever vrijwaart PLUS vakmedia voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan PLUS vakmedia verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
 6. Opdrachtgever garandeert dat de bij PLUS vakmedia aangeleverde advertenties, s en Materialen, voldoen aan wet- en regelgeving, waaronder meer de Nederlandse Reclame Code en de aanwijzingen en aanbevelingen van de Reclame Code Commissie.

PLUS vakmedia heeft het recht om de Diensten (waaronder plaatsing van de Advertentie(s) respectievelijk Pluspropositie(s)) die niet aan voornoemde wet- en regelgeving voldoet (voldoen) te weigeren, Opdrachtgever blijft in dat geval jegens PLUS vakmedia gehouden om de gecontracteerde advertentieruimte te betalen.

 1. Opdrachtgever stelt PLUS vakmedia in bovengenoemde gevallen schadeloos voor alle kosten en schades die als gevolg hiervan ontstaan. Deze vrijwaring en schadeloosstelling strekt ook tot eventuele vorderingen van de ACM, AFM, de Stichting Reclame Code, en andere derden.

 

Artikel 20 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van PLUS vakmedia of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@bouwplus.nu met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil PLUS vakmedia de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. PLUS vakmedia zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 21 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen PLUS vakmedia en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. PLUS vakmedia heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen PLUS vakmedia en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Overijssel, locatie Zwolle tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

Deventer, 9 november 2021

© BouwPlus. All rights reserved.
Realisatie door Zoccolo.